Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
”IPU Profilanalys beskriver individens beteende, HUR en person agerar. IPU Drivkraftsanalys mäter styrkan i människors drivkrafter, alltså VARFÖR en person gör det den gör.”
(källa www.ipu.se)

IPU

En nyckel till ökad effektivitet

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt - och därmed effektivare. Utöver att rapporten kring den personliga analysen ger en väldigt tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det.

Till skillnad från flera andra liknande analysverktyg är IPU Profilanalys baserat på ett mycket pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul. I detta beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det betydligt lättare att både förstå och använda analysresultatet. Att beskriva olika beteenden i form av färger gör det lätt för även den mest ovana att på ett bättre sätt kunna hantera olika möten med människor med olika ”färger”. De blir helt enkelt effektivare som både ledare och medarbetare - oavsett i vilket sammanhang de är verksamma.

IPU Profilanalys är också mycket enkel att använda. Analysformuläret tar bara tio minuter att fylla i.

Vilken är din passion?

Hur ser mitt nästa steg i livet ut? IPU Profilanalys ger en realistisk kartbild över möjligheterna. IPU Drivkraftsanalys visar våra passioner, det som motiverar oss. Det är det som förklarar VARFÖR vi engageras oss i olika frågor. Olika personer har olika drivkrafter och motiveras därför givetvis också av olika faktorer. Genom att ta reda på en persons drivkrafter hittar vi också nycklarna till vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för just den personen. En ekonomisk bonus behöver inte vara viktigare än att få vara socialt engagerad. Ett offentligt erkännande kan vara oerhört värdefullt för någon. En annan person engageras av möjligheten att få gå på ett spännande seminarium. Allt beror på vilka drivkrafter som är starkast hos olika individer.

Genom att ta fram, de ofta undermedvetna, drivkrafterna skapas möjligheten att hitta just de motivationsfaktorer som är viktiga för den personens utveckling och arbetsinsats. Den kan också vara värdefullt i teamutveckling och inte minst vid rekrytering.

OBS. IPU Profilanalys får endast användas av behöriga konsulter och internt utbildade användare. Dessa måste även följa de fastslagna regler som finns för hur materialet skall hanteras.

Används för all personlig utveckling

Överallt där det finns behov av att skapa bättre kommunikation mellan människor kan IPU Profilanalys vara en viktig del av den processen. Här är några exempel på användningsområden.

  • Ökad självkännedom
  • Personlig utveckling
  • Säljträning
  • Organisationsutveckling
  • Teamutveckling
  • Förbättrad kommunikation
  • Konflikthantering
  • Medarbetarsamtal
  • Vid rekrytering
  • Karriärplanering
IPU
Institutet för personlig utveckling


Vill du veta mer?
Jag ringer eller mailar dig gärna!